Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
КУРСОВЫЕ НА ЗАКАЗ Контрольные, курсовые на заказ КУРСОВЫЕ НА ЗАКАЗ Контрольные, курсовые на заказ.

Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
82

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Порiвняльна характеристика П с бо Запаси ТА МСФЗ 2 Запаси

Д.О. Єргієв, О.В. Коваль, 22 гр.

Науковий керівник: викл. К.А. Коденчук

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

П(С)БО №9 «ЗАПАСИ» ТА МСФЗ №2 «ЗАПАСИ»

Актуальність теми. Актуальність даної роботи полягає в тому, що Україна знаходиться в процесі Євроінтеграції, а тому має максимально наблизитись до міжнародних стандартів, в тому числі в плані фінансової звітності.

Мета. Метою даної роботи єпорівняння Положення (Стандарту) Бухгалтерського Обліку (П(С)БО) №9 «Запаси» та Міжнародного Стандарту Фінансової Звітності (МСФЗ) №2 «Запаси» з метою знаходження спільних і відмінних рис цих документів.

Скачать: 

Курс лекций по Аудиту 2

Основы аудита.

26.10.2010

Начиная с 2009 года лицензирование было применено ко всем аудиторам.

Теперь интересует не достоверность отчетности , а возможность продолжения деят-ти организации в будущем.

Предпосылки появления аудита.

1 этап: начало аудиторской деятельности в России — 1987 г. (начало перехода на рыночную экономику).

Два закона: об иностранных инвестициях и о предприятиях и предпринимательской деятельности.

Закон об иностранных инвестициях был принят с целью привлечения инвестиций в российскую экономику.

Место аудита в финансовом контроле.

Финансовый контроль, основные функции:

·обеспечение своевременной и достоверной информаци о движении денежных средств

·предупреждение кризисных ситуаций финансов

·предупреждение и борьба с финансовыми нарушениями

·стимулирование деятельности субъекта финансов

предварительный контроль(???)

текущий контроль

последующий контроль

Скачать: 

Бухучет. Учет материалов и расчетов с поставщиками и подрядчиками

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ.

Порядок ведения учета материалов определяется положением о БУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ-5/98 (утв. приказом МФ РФ от 15.06.98 г. № 25-4).

Все материалы в зависимости от их назначения и способа применения в процессе производства делятся на несколько групп. Такой способ группировки материалов нашел отражение в инструкции по применению плана счетов, которое предусматривает открытие к 10 счету соответствующих субсчетов:

10/1 «Сырье и материалы» - отражает наличие и движение:

а) сырья и основных материалов, входящих в состав вырабатываемой продукции;

б) вспомогательных материалов, которые участвуют в производстве продукции, или потребляются для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному процессу.

10/2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия» - отражается наличие и движение покупных полуфабрикатов, которые требуют затрат по их обработке или сборке.

Скачать: 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Організація роботи

Вступ

На виробничу практику з бухгалтерського обліку мене було напрвлено проходила в Закритому акціонерному товаристві «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35.

Актуальність практики полягає в тому щоб дослідити всі тонкощі обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно». На нашу думку, обране підприємство є важливою галуззю народного господарства, оскільки виготовляє борошно, з якого потім інші підприємства виготовляють хлібобулочні вироби – найважливіший і найпоживніший продукт харчування.

Метою проходження практики для мене є бажання закріпити теоретичні знання отримані під час вивчення дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік» і набуття навичок практичної роботи.

Завдання виробничої практики:

- ознайомитися з організацією роботи бухгалтерського апарату підприємства, функціональними обов’язками, правами та відповідальністю бухгалтерів;

- вивчити організацію та методику первинного, аналітичного та синтетичного обліку підприємства;

- оволодіти прийомами калькулювання та методом обліку витрат виробництва (обігу), які застосовуються на підприємстві;

Скачать: 

Аудит операцій на рахунках у банку

Зміст

Вступ

1. Теоретико-методологічні основи аудиту операцій на рахунках у банку

1.1 Економічна сутність операцій на рахунках у банку та їх класифікація

1.2 Критичний огляд законодавчої бази та спеціальних літературних джерел з аудиту операцій нарахунках у банку

1.3 Організаційно-економічна характеристика ПАТ КБ «ПриватБанк»

2. Аудит операцій на рахунках у банку

2.1 Мета, завдання та джерела аудиту

2.2 Аудит проведення операцій на рахунках у банку

2.3 Послідовність проведення та узагальнення результатів аудиту

Висновки та пропозиції

Використана література

банківський аудит контроль рахунок


Вступ

Актуальність теми. Розрахунки між підприємствами незалежно від форми власності здійснюються шляхом безготівкових перерахувань через комерційні банки і регулюються спеціальними правилами. Проте в практиці проведення розрахунків допускаються порушення та зловживання. На їх виявлення й попередження розраховані аудиторські перевірки.

Метою перевірки банківських операцій є встановлення:

Скачать: 

Аудит господарської діяльності ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана

Криворізький Економічний Інститут

ОЕФ Кафедра обліку і аудиту

Індивідуальна робота

З дисципліни: Аудит

Виконала: студентка 4 курсу

Групи 6.509-3

Кривий Ріг 2011 р


Зміст

Вступ

1. Характеристика підприємства Відкрите Акціонерне Товариство "Криворізький міськмолокозавод №1"

2. Попередня оцінка аудиторського висновку

3. Договір на проведення аудиту ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

3.1 Предмет договору

3.2 Права та обов'язки сторін

3.3 Порядок здавання та приймання робіт

3.4 Термін виконання робіт

3.5 Вартість робіт та порядок розрахунків

3.6 Відповідальність сторін

3.7 Особливі умови

3.8 Інші умови договору

3.9 Термін дії договору

Скачать: 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПМР

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра "Бухгалтерского учета, анализа и аудита"

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

"Анализ дебиторской и кредиторской задолженности"

Студентки 3 курса

экономического факультета

Лаптева А.С.

Научный руководитель

Дмитриева Н. Н.

Тирасполь-2010 год


Содержание

Введение

Глава I. Понятия, цели, задачи анализа дебиторской и кредиторской задолженности

Глава II. Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженности

2.1 Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженности

2.2 Показатели ликвидности дебиторской и кредиторской задолженности

2.3 Анализ сомнительной дебиторской и кредиторской задолженности

2.4 Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Скачать: 

Облік та аудит за міжнародними стандартами

1. Якісні характеристики інформації фінансових звітів

1.1 Загальна характеристика інформації фінансової звітності

Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона складається як для потреб менеджменту,так і для зовнішніх користувачів. Як уже зазначалося, основною метою складання фінансових звітів є надання користувачам для прийняття економічних рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки банку.

Повна фінансова звітність включає:

· Балансовий звіт;

· звіт про фінансові результати;

· звіт про рух грошових коштів;

· звіт про власний капітал;

· примітки до фінансових звітів.

Жоден із перелічених звітів окремо не може надати всієї потрібної користувачам інформації, а тому всі компоненти фінансової звітності слід інтерпретувати та аналізувати у комплексі.

Скачать: 

Специфика аудиторского контроля

Курсовая работа

По предмету: Финансы

На тему: Специфика аудиторского контроля

аудиторский контроль проверка аудит


Содержание

Введение

1. История аудита

1.2Аудит: понятие, сущность и виды

1.3Аудиторская проверка, как средство аудиторского контроля

1.4Результат аудиторского контроля – аудиторское заключение

1.5Специфика аудиторского контроля: отличие аудиторского контроля от иных видов экономического контроля

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В представленной курсовой работе будет исследована тема – «Специфика аудиторского контроля», актуальность которой объясняется тем, что аудиторский контроль способствует осуществлению хозяйственных операций при соблюдении требований законодательства и обеспечивает рациональное использование ресурсов, предупреждая и снижая риск хозяйственной деятельности.

Объект исследования – аудиторский контроль и его специфика.

Скачать: 

Методы обнаружения ошибок и мошенничества в процессе аудита

Санкт-Петербургский Государственный Аграрный университет

Кафедра экономического анализа и финансов в АПК

Курсовая работа

по дисциплине: "Аудит"

На тему: "Методы обнаружения ошибок и мошенничества в процессе аудита"

Введение

Ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Виды мошенничества, симптомы

Методы обнаружения мошенничества в ходе аудиторской проверки, действия аудитора при обнаружении возможного мошенничества

Практика (объект исследования ООО«Племхоз Ухта-97 »)

Заключение

Список литературы

ошибка мошенничество бухгалтерский отчетность


Введение

В условиях рынка хозяйствующие субъекты вступают в договорные отношения. Доверительность этих отношений должна подкрепляться возможностью получать и использовать информацию всеми участниками сделок.

Скачать: 

Pages

Subscribe to RSS - Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту